İtalyanca Türkçe Sözlük V Harfiyle Başlayan Kelimeler

İtalyanca Türkçe Sözlük

/ İtalyanca Türkçe Sözlük / İtalyanca Türkçe Sözlük V

    19

             V

İtalyanca V

İtalyanca V ile Başlayan Kelimeler

vacante,ag boş.
vacanza,f boşluk; tatil.
vacca,f inek.
vaccinare,t aşılamak.
vaccinazione,f (med.) aşı.
vacillare,i sallanmak; karar verememek.
vagare,i başıboş dolaşmak.
vagire,i viyaklamak (isc+).
vagliare,t elemek, elekten geçirmek.
vaglio,m elek.
vago,ag hareketli; kararsız; belli belirsiz.
vagone,m vagon.
vaiolo,m çiçek hastalığı.
vaiuolo,m çiçek hastalığı.
valanga,f çığ.
vale,m sağlık.
valente,ag değerli.
valere,i değmek.
valersi,r kullanmak, yararlanmak.
valicare,t karşıya geçmek.
validità,f geçerlilik.
valido,ag geçerli.
valigia,f valiz.
vallata,f vadi.
valle,f vadi.
vallo,m siper.
valore,m değer; itibar; cesaret.
valoroso,ag güçlü; cesaretli.
valuta,m değer, fiyat; para.
valutabile,ag değer biçilebilir.
valutare,t değerlendirmek; tahmin etmek.
valutazione,f değer biçme.
valvole,f kapakçık.
vampiro,m vampir; vampir yarasa.
vangare,t kürekle çalışmak.
vaniglia,m vanilya.
vanità,f boşluk, hiçlik; fanilik.
vanitoso,ag gereksiz; boş.
vano,ag yararsız; gereksiz, boş.
vantaggio,m avantaj.
vantare,t övmek.
vantarsi,r övünmek, kendini övmek.
vapore,m buhar.
vaporoso,ag buharlı; bitmeyen, sonsuz.
varco,m geçit.
variabile,ag değişken; kararsız.
variabilità,f değişkenlik; kararsızlık.
variazione,f değişim.
varice,f varis.
varicella,m (med.) suçiçeği.
varicoso,ag varisli.
variopinto,ag rengarenk, alacalı.
varo,m denize gemi indirme.
Varsavia,f Varşova.
vasca,f küvet; leğen; havuz; fincan.
vascello,m yelkenli büyük savaş gemisi.
vascolare,ag (anat.) damarla ilgili (sistema vascolare: dolaşım sistemi).
vaselina,f vazelin.
vaso,m vazo; kavanoz; (anat.) damar.
vassallo,m tutsak.
vassoio,m tepsi.
vastità,f genişlik.
vasto,ag dev, büyük; geniş.
vecchiaia,f yaşlılık.
vecchio,ag eski; yaşlı.
vedere,t görmek.
vedovo,ag dul.
veemente,ag şiddetli.
vegetale,ag bitkisel.
vegeto,ag gürbüz.
vegliare,i uyanık durmak.
veicolo,m taşıt.
velare,t örtmek, gizlemek, kaplamak.
veleno,m zehir.
veliero,m yelkenli gemi.
velivolo,m büyük uçak; planör.
velluto,ag kıllı, tüylü.
velo,m tül, ince örtü.
veloce,ag hızlı.
velocemente,av hızlıca.
velocista,m kısa mesafe koşucusu.
velocità,f hız.
vena,f damar.
venale,ag satılık; rüşvetçi.
venalità,f satılık olma; rüşvet.
vendere,t satmak.
vendetta,f öç, intikam.
vendicare,t öç almak, intikam almak.
vendicarsi,r öç almak, intikam almak.
venditore,m satıcı.
venditrice,f satıcı.
venefico,ag zehirli.
venerare,t saygı göstermek.
venerazione,f saygı.
venerdì,m cuma günü.
Venere,f (astr.) Venüs.
venire,i gelmek (düzensizdir).
ventaglio,m yelpaze.
ventesimo,ag yirminci.
venti,ag yirmi.
vento,m yel, rüzgar.
ventoso,ag rüzgarlı.
ventre,m karın; işkembe.
ventura,f şans, talih.
venturo,ag gelecek.
veramente,av gerçekten.
veranda,f teras; veranda.
verbale,ag sözlü.
verbo,m eylem, fiil.
verboso,ag geveze.
verdastro,ag yeşilimsi.
verde,ag yeşil.
verdura,f sebze; yeşillik.
vergine,f kız, bakire.
vergogna,f utanç, ar.
vergognare,r utanmak.
vergognoso,ag utangaç, sıkılgan.
verificare,t doğrulamak.
verità,f doğruluk.
verme,m kurt; bağırsak paraziti (verme solitario: tenya); larva.
vero,ag doğru.
verosimile,ag olası, inanılır.
versamento,m boşaltma, dökme.
versante,m etek (dağ, tepe için).
versare,t ödemek; dökmek.
versatile,ag elinden her iş gelen; oynak.
versione,f uyarlama, versiyon; sürüm.
verso,pr -ye doğru.
vertebra,f omur; omurga.
verticale,ag dikey.
vertice,m tepe, üst nokta.
vertigine,f baş dönmesi.
vescica,f idrar torbası; kabarcık.
vescovo,m piskopos.
vespa,f eşek arısı.
vespro,m akşam, ikindi zamanı.
vessare,t işkence etmek.
vessazione,f işkence.
vestaglia,f gecelik, pijama.
vestibolo,m avlu, sahanlık.
vestigio,m iz.
vestire,ti giyinmek; giydirmek (isc-).
vestirsi,r giyinmek (isc-).
veterano,ag emekli (asker).
veterinario,m veteriner hekim.
veto,m veto, karşı oy.
vetrata,f vitrin, camekan.
vetreria,f cam fabrikası.
vetrina,f vitrin.
vetro,m cam.
vetta,f tepe, üst nokta.
vettura,f at arabası; vagon.
vezzeggiare,t sevmek, okşamak.
vezzo,m alışkanlık; ustalık; hüner.
vezzoso,ag güzel, yakışıklı.
vi,pn sizi, size.
via,f yol, sokak (Via Lattea:samanyolu).
viadotto,m viyadük, köprü üstünden gelen yol.
viaggiatore,m gezgin.
viaggio,m yolculuk.
viale,m geniş ve ağaçlıklı yol, bulvar, cadde.
vibrare,t titreştirmek.
vibrarsi,r titreşmek.
vicario,m yardımcı.
vicenda,f olay.
viceversa,av karşıtı olarak; ve tersi.
vicinanza,f komşuluk.
vicinato,ag yakın olma, komşu olma.
vicino,ag yakın.
vicolo,m dar yol (vicolo cieco: çıkmaz sokak).
videoregistratore,m video kayıt aygıtı.
Vienna,f Viyana.
vietare (di),ti yasaklamak.
vieto,ag yaşlı; eski.
vigente,ag yürülükte olan.
vigna,f üzüm bağı.
vignetta,f resim, şekil.
vigoroso,ag güçlü, kuvvetli.
villaggio,m köy.
villano,m köylü.
villetta,f yazlık ev.
vinaio,m şarap satıcısı.
vincere,t yenmek, kazanmak.
vincolo,m ilişki, bağ.
vino,m şarap.
violare,t bir kurala uymamak; bozmak.
violento,ag sert, şiddetli.
violenza,f şiddet, zor.
viottola,f patika.
viottolo,m patika.
vipera,f engerek yılanı.
virare,t döndürmek.
virgola,f virgül.
virgoletta,f tırnak (işareti).
virtù,f erdem.
virtuoso,ag erdemli.
virulento,ag zehirli.
virus,m virüs.
viscere,m içorgan.
viscido,ag (sıvı için) ağdalı, az akışkan.
visibile,ag görülebilir.
visibilità,f görülebilirlik.
visionario,ag hayalci.
visione,f görme, görüş.
visitare,t gezmek, dolaşmak, ziyaret etmek.
viso,m yüz.
visone,m vizon.
vispo,ag çevik.
vista,f görüş.
vistare,t vize vermek.
vistosamente,av göz alıcı bir biçimde.
vistoso,ag göz alıcı.
visualizzabile,ag hayalde canlandırılabilir.
visualizzare,t hayalinde canlandırmak.
visualizzazione,f hayalde canlandırma.
vita,f yaşam.
vitale,ag yaşamsal.
vitalità,f yaşamsallık.
vitamina,f vitamin.
vittima,f kurban.
vitto,m yiyecek.
vittoria,f utku, zafer; başarı.
vittorioso,ag başarılı; zafer kazanmış.
viuzza,f düz yol.
vivace,ag canlı, çevik.
vivacità,f canlılık, çeviklik.
vivere,i yaşamak.
viviparo,ag (zoo.) doğurarak üreyen.
vivo,ag canlı, sağ.
vizioso,ag bozulmuş, kusurlu.
vocabolario,m sözlük.
vocabolo,m sözcük.
vocale,f (ling.) sesli harf.
voce,f ses.
voglia,f istek.
voi,pr siz.
volare,i uçmak.
volere,t istemek.
volgare,ag kaba, bayağı.
volgarità,f kabalık, bayağılık. IWC Replica Watches
volgere,ti dönmek; döndürmek; çevirmek.
volgo,m halk, avam.
volitivo,ag buyurucu, otoriter.
volo,m uçuş, uçma.
volonta,f istek.
volontario,ag gönüllü.
volpe,f tilki.
volt,m volt.
volta,f kez.
voltaggio,m gerilim.
voltare,ti çevirmek, döndürmek; birinin düşüncesini değiştirmek; dönmek.
volto,m yüz.
volubile,ag çabuk değişebilir.
volubilità,f çabuk değişebilirlik.
volume,m hacim, oylum; miktar; cilt.
voluttà,f zevk, keyif.
vongola,f midye.
vorace,ag obur.
voracità,f oburluk.
voragine,f uçurum; girdap.
voraginoso,ag uçurumlu; girdaplı.
vostro,ag sizin.
votazione,f oylama.
votivo,ag gönülden yapılan.
voto,m oy; not.
vulcanico,ag volkanik.
vulcano,m yanardağ.
vulnerabile,ag yaralanabilir.