İtalyanca Türkçe Sözlük D Harfiyle Başlayan Kelimeler

İtalyanca Türkçe Sözlük

/ İtalyanca Türkçe Sözlük / İtalyanca Türkçe Sözlük D

    4

             D

İtalyanca D

İtalyanca D ile Başlayan Kelimeler

da,pr -den, -ce, -ecek, -lik vb.
dacché,co -den sonra.
daga,f hançer.
daltonico,ag renk körü.
daltonismo,m renk körlüğü.
d'altronde,av öte yandan.
dama,f bayan; dam; dansta eş.
Damasco,mf Şam.
damigiana,f damacana.
danaro,m para.
danese,ag Danimarkalı; Danca.
Danimarca,f Danimarka.
dannare,t lanetlemek; kınamak.
dannazione,f lanetleme.
danneggiamento,m zarar verme; zarar görme; zarar; yaralanma.
danneggiare,t zarar vermek; yaralamak.
danno,m zarar.
dannosamente,av zararlı olarak, zarar vererek.
dannoso,ag zararlı.
Danubio,m Tuna (ırmağı).
danza,f dans; dans müziği.
danzare,ti dans etmek.
danzatore,m dansçı.
danzatrice,f dansçı.
Danzica,f Gdansk.
dappertutto,av her yerde.
dapprima,av önce, ilkönce.
dare,ti vermek.
data,f (mektup vb için) tarih.
datare,t tarih atmak; tarihlemek.
datazione,f tarihleme.
dato,m veri.
dattero,m hurma.
davanti (a, di),pr (-nin) önünde, önde, ilerde.
davanzale,m pencere pervazı.
davvero,av gerçekten.
dazio,m görev; ödev.
debito,m borç.
debitore,m borçlu.
debitrice,f borçlu.
debole,ag güçsüz, zayıf.
debolezza,f zayıflık.
debordare,i taşmak.
decade,f on yıl; on gün.
decadente,ag gerileyen, çöken; eriyen.
decadenza,f gerileme, çöküş, erime.
decapitare,t kafasını uçurmak.
decennale,ag onuncu yıl.
decennio,m on yıllık zaman dilimi.
decente,ag uygun; makul.
decidere,t karar vermek.
decidersi,r karar vermek.
decifrare,t şifresini çözmek; açıklamak.
decifrazione,f şifre çözme.
decimale,ag onluk.
decimetro,m desimetre.
decimo,ag onuncu; onda bir.
decisamente,av kesin olarak.
decisione,f karar.
decisivo,ag son, kesin.
declinare,ti çökertmek, batırmak; çökmek, batmak.
declivio,m eğim.
decollare,ti kafasını uçurmak; (uçak) kalkmak.
decolorare,t soldurmak.
decorativo,ag dekoratif.
decoro,m edep.
decorrere,i geçmek; zamanı gelmek; zamanı bitmek.
decorso,m gelişme.
decremento,m azalma.
decrepito,ag çok yaşlı; bitmiş, tükenmiş.
decrescente,ag azalan, tükenen.
decrescere,i azalmak, tükenmek.
decrescimento,m azalma, tükenme.
decretare,t buyurmak, emir vermek.
dedicare,t adamak.
dedicazione,f adama.
dedizione,f feragat.
dedurre,t çıkarmak, çıkarımda bulunmak.
deduzione,f çıkarım; sonuç.
deferire,t teslim etmek (isc+).
deficiente,ag aptal; geri zekalı; eksik, yetersiz.
deficienza,f yetersizlik.
definibile,ag tanımlanabilir.
definire,t tanımlamak; açıklamak (isc+).
definitivo,ag kesin.
definizione,f tanım, tanımlama.
deflagrazione,f patlama.
defluire,i akmak (isc+).
deformamento,m biçim bozulması, deformasyon.
deformare,t biçimini bozmak.
defraudare,t yoksun bırakmak; dolandırmak.
degenerare,i bozulmak, kötüleşmek.
degenerazione,f bozulma.
degenere,ag bozuk, bozulmuş.
degnare,i tenezzül etmek; yakışmak.
degno (di),ag yaraşır, yakışır.
degradare,t rübesini indirmek; alçalmak.
delatore,m casus.
delegare,t temsilci seçmek; atamak.
delfino,m yunus.
deliberare,ti karar vermek; atamak.
delicato,ag narin; zarif, nazik.
delimitare,t sınırlamak; tanımlamak.
delirare,i saçmalamak.
delitto,m suç; günah.
delizia,f zevk.
deliziare,t zevk almak; nefis hale getirmek.
delizioso,ag nefis; hoş.
deludente,ag aldatıcı.
deludere,t aldatmak.
delusione,f aldanma; düşkırıklığı.
deluso,ag aldatılmış; boşa çıkarılmış.
demagogia,f demagoji.
demagogo,m demagog.
demanio,m hazine arazisi.
demente,ag çılgın.
demenza,f delilik, çılgınlık.
demerito,m kusur, hata.
democraticamente,av demokratik olarak.
democratico,ag demokratik.
democrazia,f demokrasi.
demografia,m nüfusbilim.
demolire,t yok etmek (isc+).
demonico,ag şeytani, şeytanla ilgili.
demonio,m şeytan.
demoredere,i vermek, teslim etmek.
denaro,m para.
denigrare,t birinin aleyhinde konuşmak.
denominare,t adlandırmak.
denominatore,m adlandıran; payda.
densità,f yoğunluk, koyuluk.
denso,ag yoğun, koyu.
dente,m diş.
dentiera,f takma diş.
dentista,m diş hekimi.
dentro,pr içinde.
denudare,t soymak.
denunciare,t ele vermek, ihbar etmek.
denunziare,t ele vermek, ihbar etmek.
denunziatore,m müfettiş.
denunziatrice,f müfettiş.
denutrito,ag iyi beslenmemiş.
deodorante,m deodorant.
deperire,i sararıp solmak (isc+).
deplorare,t acıma, üzülmek, esef duymak; yanmak.
deporre,t yere bırakmak; görevine son vermek ; ifade vermek.
depositare,t depozit vermek.
deposito,m depozit; tortu.
deprecare,t karşı çıkmak, uygun bulmamak.
depressivo,ag iç karartıcı.
depresso,ag canı sıkkın.
deprezzare,t değerini düşürmek.
deprimente,ag iç karartıcı, sıkıcı.
deprimere,t basmak, bastırmak; alçaltmak.
depurare,t temizlemek,arıtmak.
deputare,t elçi olarak göndermek.
deputato,m milletvekili; elçi.
deragliare,i raydan çıkmak (tren için).
deridere,t şaka yapmak.
derisione,f şaka.
deriva,f ortaya çıkış, oluşum.
derivare,ti türemek; suyun yatağını değiştirmek.
deroga,m yasaya ya da yasağa uymama.
derubare,t çalmak.
descritto,ag tanımlanmış.
descrittore,m tanımlayan.
descrivere,t tanımlamak.
descrizione,f tanım.
deserto,m çöl.
desiderare,t istemek, arzu etmek.
desiderio,m istek.
desideroso,ag istekli.
designare,t belirlemek; atamak.
desinare,i öğle yemeği yemek.
desinenza,f ek, takı.
desistere,i vazgeçmek, bırakmak.
destare,t uyandırmak, harekete geçirmek.
destinare,t belirlemek, tayin etmek.
destinazione,f gidilecek yer; amaç.
destino,m alınyazısı.
destra,f sağ.
desumere,t akıl yürütmek, çıkarmak.
detenere,t elinde bulundurmak; hapiste tutmak.
detenuto,ag tutuklu.
detergente,m temizleyici, deterjan.
detergere,t temizlemek.
determinare,t belirlemek.
determinato,ag belirlenmiş.
determinazione,f belirleme.
detersivo,m temizlik maddesi; deterjan.
deterso,ag temiz, temizlenmiş.
detestare,t tiksinmek.
detrazione,f çıkarma, düşürme.
detrito,m kalıntı.
dettagliatamente,av ayrıntılı olarak.
dettaglio,m ayrıntı.
dettare,t dikte ettirmek.
deturpare,t biçimini bozmak.
devozione,f sofuluk.
di,pr -nin, -den, -lik.
dì,m gündüz.
diabete,m diyabet,şeker hastalığı.
diabolico,ag şeytani.
diagnosi,f tanı, teşhis.
diagnostica,f tanı yöntemi.
diagonale,ag köşegensel, diyagonal.
diagramma,m diyagram.
dialetto,m lehçe.
dialogare,i söyleşmek, konuşmak.
dialogo,m diyalog.
diamante,m elmas.
diametro,m çap.
diario,ag günlük.
diario,m günlük.
diavolo,m şeytan.
dibattito,m tartışma; görüşme.
dicembre,m aralık.
dichiarare,t açıklamak, beyan etmek.
dichiarazione,m açıklama, beyanat.
diciannove,ag on dokuz.
diciasette,ag on yedi.
diciotto,ag on sekiz.
dicitura,f okuyuş, anlatış.
dicotomia,f ikiye bölme.
didattico,ag öğretici.
dieci,ag on.
dietro (a, di),pr (-nin) ardında, arkasında, gerisinde, geride vb.
difatti,av aslında.
difendere,t savunmak.
difensivo,ag savunmayla ilgili, korumayla ilgili.
difensore,ag savunucu, savunan.
difesa,f savunma, korunma.
difettare,i eksik olmak.
difetto,m hata, eksik.
diffamare,t hakaret etmek, haysiyetiyle oynamak.
differente,ag değişik, farklı.
differenza,f fark, değişiklik.
differire,ti ertelemek; farklı olmak (isc+).
difficile,ag güç, zor.
difficoltà,f zorluk.
diffidare,ti güvenmemek.
diffidente,ag güvensiz.
diffidenza,f güvensizlik.
diffondere,t dökmek, yaymak.
diffusione,f yayılma, difüzyon.
diffusore,m radyo yayını yapan.
difterite,f (med.) difteri.
diga,f baraj.
digeribile,ag sindirilebilir, hazmedilebilir.
digestione,f sindirme, hazım.
digitare,t müzik aleti çalmak için parmaklarını kullanmak.
digiunare,i aç kalmak; oruç tutmak.
dignità,f ağırbaşlılık.
dignitoso,ag ağırbaşlı.
digradare,t azaltmak.
digrignare,t sinirle dişlerini göstermek.
dilaniare,t yırtmak.
dilapidare,t savurganca kullanmak.
dilatare,t genleştirmek.
dilazionare,t ertelemek.
dilazione,f erteleme.
dileggiare,t alay etmek.
dileggio,m alay.
dileguare,ti dağıtmak; dağılmak.
dilettante,ag özenici, hevesli.
dilettare,t hoşuna gitmek.
diligente,ag çalışkan.
diligenza,f çalışkanlık.
diluire,t sıvı içinde eritmek, çözündürmek; sulandırmak (isc+).
diluizione,f sıvı içinde çözme; sulandırma.
diluvio,m sağanak; tufan (diluvio di Noè: Nuh tufanı).
dimagrare,t zayıflamak.
dimagrire (isc+),t zayıflamak.
dimenare,t sağa sola sallamak.
dimensione,f boyut.
dimenticanza,f unutkanlık.
dimenticare,t unutmak.
dimentico,ag unutkan.
dimesso,ag mütevazi.
dimettere,t taburcu etmek.
dimettersi,r istifa etmek.
dimezzare,t ikiye bölmek.
diminuire,t azalmak (isc+).
dimissione,f emeklilik.
dimora,f mesken.
dimostrare,t göstermek.
dinamicamente,ag dinamik olarak.
dinamico,ag dinamik.
dinamite,f dinamit.
dinamo,f dinamo (pl. dinamo).
dinaro,m Yugoslav dinarı.
dinastia,f hanedan.
dindo,f hindi.
Dio,m Tanrı.
dipanare,t düzeltmek, düzene koymak; yumak yapmak.
dipartimento,m bölüm.
dipendente,ag bağlı; bağımlı.
dipendenza,f bağlılık; bağımlılık.
dipendere (da),i (-ye) bağlı olmak.
dipingere,t boyamak, resim yapmak.
dipinto,m resim.
diploma,m diploma (pl. diplomi).
diplomatico,ag diplomatik.
diplomazia,f diplomasi.
diradare,t azaltmak; bir şeyi nadiren yapmak.
diramare,t budamak.
dire,t (düzensizdir) demek, söylemek.
direttamente,av doğrudan.
direttivo,ag yöneten.
direttore,m yönetici.
direttrice,f yönetici.
direzione,f yön, doğrultu.
dirigere,t yönetmek; yöneltmek.
dirimere,t kesin olarak çözmek (bir sorunu vb).
dirittura,f doğruluk, dürüstlük.
dirizzare,t yöneltmek.
dirottare,t yoldan, rotadan çıkarmak.
dirozzare,t yontmak; eğitmek.
dirupare,t aşağı atmak; i çökmek.
disaccordo,m anlaşmazlık.
disadatto,ag uygun olmayan.
disadorno,ag süssüz, çıplak.
disagevole,ag rahatsız, rahatsızlık verici.
disagio,m rahatsızlık.
disapprovare,t onaylamamak.
disapprovazione,f onaylamama.
disappunto,m hayal kırıklığı.
disarmare,t silahsızlandırmak.
disastro,m felaket.
disastroso,ag felaketli.
disavanzo,m eksiklik.
discapito,m zarar, ziyan.
discendere,i inmek; soyundan gelmek.
discepolo,m öğrenci, çömez; izleyen (öğreti vb.).
discernere,t ayırmak.
discesa,f iniş, alçalma.
dischetto,m küçük disk, disket.
disciogliere,t çözmek; eritmek.
disciplina,f sıkıdüzen, disiplin.
disco,m disk; plak.
discolpare,t temize çıkarmak, suçsuzluğunu kanıtlamak.
discordia,f anlaşmazlık.
discorrere,i konuşmak.
discorso,m söylev.
discostare,t ayırmak.
discredito,m güven kaybı.
discreto,ag oldukça iyi.
discrezione,f şahsi karar verebilme yetkisi.
discussione,f tartışma.
discusso,ag tartışılmış.
discutere,t tartışmak, görüşmek.
disdegnare,t küçük görme, hor görme.
disdegnoso,ag kibirli, tepeden bakan.
disegnare,t tasarlamak.
disegno,m taslak; tasarı.
diseguaglianza,f eşitsizlik.
disertare,t terk etmek; askerden kaçmak.
disertore,m kaçak.
diserzione,f firar, kaçma.
disfatto,ag harap; erimiş.
disfida,f meydan okuma, karşı koyma.
disgelare,t (buz) eritmek; i erimek (buz); buzu çözülmek (sin. sgelare).
disgelo,m erime.
disgiunto,ag ayrılmış.
disgrazia,f kötü şans.
disgregare,t ayırmak.
disgustare,t hoşlanmamak, tiksinmek.
disgustoso,ag tilsinç, iğrenç.
disimparare,t unutmak.
disinvolto,ag serbest, özgür.
dislocare,t yerinden çıkarmak.
disoccupato,ag işsiz; ag boş; m işsiz.
disonesto,ag namussuz, şerefsiz; utanmaz.
disonorare,t namusuna leke sürmek.
disordinato,ag karışık, dağınık, düzensiz.
dispaccio,m telgraf.
dispari,ag tek (sayı).
disparità,f eşitsizlik.
dispendioso,ag pahalı.
dispensare,t dağıtmak.
disperdere,t yaymak, dağıtmak.
disperdersi,r yayılmak, dağılmak.
dispiacere,i üzülmek, üzgün olmak.
disponibile,ag elde edilebilir.
disposizione,f düzen.
dispotico,ag despot, zorba.
disprezzo,m aldırmazlık, aldırmayış.
disputare,ti düşüncesini savunmak.
dissanguare,t kanamak; güçten düşürmek.
dissenso,m anlaşmak.
dissestare,t dengesini bozmak.
dissidio,m anlaşmazlık.
dissimile,ag farklı, değişik.
dissipare,t savurmak, israf etmek.
dissodare,t toprağı sürmek.
dissoluzione,f çözülme.
dissolvere,t çözmek, parçalarına ayırmak.
dissuadere,t caydırmak.
distaccare,t ayırmak.
distanza,f uzaklık.
distare da,i -den uzakta olmak.
distendere,t yaymak.
distendersi,r genişlemek.
distillare,t damıtmak.
distillazione,f damıtma.
distinguere,t ayırdetmek.
distinguibile,ag ayırtedilebilir.
distinzione,f farklılık.
distretto,m bölge; ilçe; semt.
distribuire,t dağıtmak (isc+).
distribuzione,f dağılım.
distruggere,t yıkmak,yerle bir etmek, tahrip etmek.
distruttivo,ag yerle bir eden, mahveden.
distruzione,f yıkma, yerle bir etme.
disturbare,t rahatsız etmek.
disturbo,m rahatsızlık; parazit (radyoda vb).
disuguale,ag değişik, farklı.
disumano,ag medeniyetsiz, kaba.
disuso,f kullanılmama, kullanılmaz olmak.
dito,m parmak (dito medio: orta parmak, dito anulare: yüzük parmağı).
ditta,f ortaklık, şirket, firma.
dittatore,m diktatör.
dittatura,f diktatörlük.
divagare,i başıboş dolaşmak.
divampare,i alev alev yanmak.
diventare,t olmak.
divergenza,f ayrılık, uzaklık.
divergere,i birbirinden uzaklaşmak.
diverso,ag değişik, ayrı.
divertente,ag eğlenceli.
divertire,t eğlendirmek (isc+-).
divertirsi,r eğlenmek (isc+-).
dividere,t bölmek.
divieto,m yasak.
divincolarsi,r kıvrılmak, bükülmek; kurtulmaya çalışmak.
divinità,f ilahiyat.
divino,ag ilahi.
divisione,f bölünme, bölüm.
diviso,ag bölünmüş.
divo,ag tanrısal.
divo,m ünlü kişi.
divorare,t yutmak; yok etmek.
divorziare,i boşanmak.
divorzio,m boşanma.
divulgare,t açıklamak, ifşa etmek.
divulgativo,ag popüler.
dizionario,m sözlük.
dizione,f söyleyiş, telaffuz.
doccia,f duş.
docente,m öğretmen; öğretim üyesi.
docile,ag uysal.
documento,m belge; kimlik, kimlik belgesi, hüviyet cüzdanı.
dodicesimo,ag on ikinci.
dodici,ag on iki.
dogana,f gümrük.
doglianza,f matem; ağıt (con doglianza: başınız sağolsun).
dogma,m dogma.
dolce,ag tatlı.
dolcezza,f tatlılık.
dolciume,m şekerleme.
dolente,ag acı çeken; inleyen.
dolere,i acımak, ağrımak.
dollaro,m dolar.
dolore,m acı, ağrı.
doloroso,ag acı çeken, acılı.
doloso,ag kasıtlı.
domanda,f soru, istek.
domandare (di),t -meyi istemek;sormak, istemek.
domani,av yarın.
domare,t evcilleştirmek.
domattina,av yarın sabah. IWC Replica Watches
domenica,f pazar (günü).
domestico,ag evcil.
dominare,t baskın olmak, yönetmek.
domo,ag evcilleştirilmiş.
donare,t bağışlamak.
donatore,m bağışlayan.
donazione,f bağış.
dondolare,ti sallmak; sallanmak.
donna,f kadın.
dopo,av sonra.
doppiare,t çiftlemek; filme seslendirme yapmak.
doppio,ag çift, iki kat.
dorato,t yaldızlamak.
dormente,ag uyuyan.
dormiente,ag uyuyan.
dormire,i uyumak (isc-).
dormitorio,m yurt; koğuş.
dorso,m sırt.
dosso,m sırt.
dotare,t vermek.
dottore,m doktor.
dottrina,m öğreti, doktrin.
dove,av nerede, ki orada, -diği yerde.
dove,m yer.
dovere,t -meli, -mek zorunda olmak; t borcu olmak (ti devo 10 euro: sana 10 euro borcum var).
dovizia,f bolluk.
dovunque,av herhangi bir yerde; herhangi bir yere.
dozzina,ag düzine, oniki.
drago,m ejderha.
dramma,f drahmi.
dramma,m dram.
drammatico,ag dramatik.
Dresda,f Dresden.
dritto,ag doğruca, dosdoğru.
drizzare,t yükselmek, dikilmek.
droga,f ilaç; baharat.
drogheria,f bakkal dükkanı; baharat dükkanı.
droghiere,m bakkal.
dubbio,m kuşku, şüphe.
dubbioso,ag kuşkulu.
dubitare,t kuşkulanmak.
Dublino,f Dublin.
due,ag iki.
duetto,m ikili.
duna,f kum tepesi, kumul.
dunque,av demek ki, öyleyse.
duplicare,t kopyasını çıkarmak.
duplicazione,f kopyasını çıkarma.
durante,av sırasında, süresince, boyunca.
durare,t sürmek.
durevole,ag dayanıklı.
durezza,f sertlik.
duro,ag sert