İtalyanca Türkçe Sözlük R Harfiyle Başlayan Kelimeler

İtalyanca Türkçe Sözlük

/ İtalyanca Türkçe Sözlük / İtalyanca Türkçe Sözlük R

    15

             R

İtalyanca R

İtalyanca R ile Başlayan Kelimeler

rabbia,f kızgınlık, sinir; (med.) kuduz.
raccogliere,t toplanmak.
raccontare,t anlatmak.
racconto,m öykü.
raddrizzare,t düzeltmek; (fis.) düz akıma çevirmek.
radere,t traş etmek.
radiazione,f (fis.) ışınım, radyasyon.
radio,m radyo; (chim.) radyum.
radioattività,f radyoaktiflik, radyoaktivite.
radioattivo,ag radyoaktif.
rado,ag seyrek, ender.
radunare,t toplamak.
radunarsi,r toplanmak.
rafforzamento,m sağlamlaştırma, pekiştirme.
rafforzare,t sağlamlaştırmak, pekiştirmek.
raffreddamento,m soğuma.
raffreddare,t soğutmak.
raffreddarsi,r soğumak; soğuk almak.
raffreddore,m soğuk algınlığı (prendere un raffreddore: soğuk almak).
ragazza,f kız (çocuğu), genç.
ragazzo,m oğlan, genç.
raggio,m ışın.
raggiungere,t ulaşmak (bir amaca vb).
ragione,f hak; neden; hukuk.
ragno,m örümcek.
rallegrare,t neşelendirmek.
rallegrarsi,r neşelenmek.
rallentare,ti yavaşlamak; yavaşlatmak.
rallentatore,m (film) yavaşlatma aygıtı.
rammaricarsi,r pişman olmak.
rammarico,m pişmanlık.
ramo,m ırmak kolu; ağaç, bitki dalı.
randagio,ag sokakta yaşayan (gatto randagio: sokak kedisi).
rango,m sıra, dizi; rütbe.
rapido,ag hızlı.
rapire,t kaçırmak (isc+).
rappresaglia,f misilleme.
raramente,av seyrek olarak.
rarefare,t seyrekleştirmek (fare gibi çekilir).
rassegnare,t teslim etmek; bir şeyi istemeden kabul etmek.
rassomigliante,ag benzer.
rassomiglianza,f benzerlik.
ratifica,f (giu) onay.
ratificare,t (giu) onaylamak.
rauco,ag (ses için) alçak.
razatura,f traş.
razionale,ag akılcı, akla ve mantığa uygun, rasyonel.
razionalismo,m usçuluk, rasyonalizm.
razza,f ırk; tür, çeşit.
razzo,m füze, roket.
re,m kral.
reale,ag gerçek.
realtà,f gerçek.
recare,t götürmek, taşımak; üzerinde bulundurmak; neden olmak.
recarsi,r gitmek.
recidere,t kısa kesmek.
recintare,t (bir alanı çit, duvar vb ile) çevirmek.
recitare,t ezberden okumak.
redigere,t taslağını yapmak.
redimere,i sözünü yerine getirmek.
referendum,m referandum.
regalo,m armağan.
reggere,t yönetmek.
reggiseno,m sütyen.
regina,f kraliçe.
regione,f bölge.
regno,m krallık.
Regno Unita,m Birleşik Krallık.
regolo,m cetvel.
relativo (a),ag (ile) ilgili, (-ye) ilişkin.
relazione,f ilgi, ilişki; rapor.
religione,f inanç, din.
religioso,ag dinsel; din adamı.
remora,f ikircik, tereddüt.
rendere,t kılmak, etmek, yapmak; geri vermek (render conto: farkına varmak).
rene,m böbrek.
reparto,m (şirket vb'de) bölüm, departman.
repellere,t defetmek; itmek.
repentaglio,m büyük tehlike.
repentino,ag beklenmedik, ani.
reperire,t bulmak (isc+).
reperto,m buluntu.
repubblica,f cumhuriyet.
requisire,t kamulaştırmak; (kamu yararı için) el koymak (isc+).
resa,f teslimiyet; teslim olma.
rescindere,t karar bozmak.
resistanza,f direnç.
respingere,t itmek.
restare,i kalmak.
restrizione,f sınırlama.
rete,f ağ.
rettile,m sürüngen.
retto,ag doğru (linea retta: doğru çizgi;retta via: doğru yol).
rettore,m rektör.
riassumere,t özetlemek.
ribadire,t perçinlemek; onaylamak.
ribellare,t ayaklandırmak.
ribellarsi,r ayaklanmak.
ribellione,f ayaklanma, isyan.
ricavare,t çıkarmak; elde etmek.
riccio,ag kıvırcık.
ricciolo,m kıvırcık, saçın kıvırcıkları.
ricco,ag varsıl, zengin.
ricerca,f araştırma.
ricevere,t almak.
ricongigliare,t uzlaştırmak.
ricordare,ti andırmak, anımsatmak, anımsamak.
ricordarsi (di),r (-yi) anımsamak.
ridacchiare,i muzırca gülmek.
ridere,i gülmek.
ridevole,ag gülünç.
ridurre,t azaltmak.
riempire,t doldurmak (isc-).
rientro,m yeniden girme; vazgeçme, feragat.
rifituare,t reddetmek.
rifituarsi,r reddetmek.
rifiuto,m red; atık, çöp.
riflettere,t yansıtmak.
rifugiarsi,r sığınmak.
riga,f satır; çizgi; cetvel.
rigidità,f sertlik.
rigido,ag sert.
rigolio,m (bitkiler için) aşırı büyüme.
riguardare,t korumak.
rigurgitare,i fışkırtmak; taşmak.
rima,f uyak, kafiye.
rimanere,i kalmak.
rimettere,t yerine koymak; geri vermek (mettere gibi çekilir).
rimorchio,m römork.
rimpiazzare,t değiştirmek, birinin yerine bir başkasını koymak.
rinfocolare,t ateşi yeniden yakmak, alevlendirmek.
ringhiare,i mırlamak, hırlamak.
ringraziare,t teşekkür etmek.
rinnegare,t inkar etmek.
rinnovamento,m yenilenme.
rinoceronte,m gergedan.
rinunciare,i vazgeçmek.
rinvenire,t bulmak (venire gibi çekilir).
riparare,t onarmak, tamir etmek.
riparazione,f onarım, tamir.
ripido,ag dik (yokuş vb. için).
riposare,t durmak; dinlenmek; uyumak.
riposarsi,r dinlenmek.
riquadro,m (matbaacılıkta) çerçeve.
risata,f gülüş, gülme, kahkaha.
rischiarare,t aydınlatmak; daha açık renkli hale getirmek.
rischiare,t tehlikeye atmak.
rischio,m tehlike.
risciacquare,t durulamak.
riscontrare,t karşılaştırmak.
riscoprire,t yeniden keşfetmek (isc-).
risma,f top, kağıt destesi.
riso,m pirinç; gülme, gülüş.
risolvere,t çözmek.
risorsa,f kaynak.
risotto,m pilav.
rispedire,t yeniden göndermek; geri göndermek (isc+).
rispetto,m saygı (rispetto a: -ye göre).
risplendere,i parlamak.
rispondere,t karşılık vermek, yanıt vermek.
risposta,f yanıt, karşılık, cevap.
rissa,f kavga, dövüş.
rissare,i kavga etmek.
ristetto,ag sınırlı, kısıtlı, küçük.
risultato,m sonuç.
ritardare,t geciktirmek.
ritiro,m geri çekilme.
ritorsione,f iade.
ritrovamento,m buluş, keşif; buluntu.
ritrovare,t yeniden bulmak.
riuscire (a, in),i (-meyi -yi) başarmak, becermek (düzensizdir, uscire gibi çekilir).
riva,f kıyı.
rivelare,t açığa çıkarmak, ortaya çıkarmak..
rivestimento,m kaplama.
rivestire,t yeniden giydirmek; kaplamak (isc-).
rivista,f dergi.
rivolta,f dönüş, dönme; başkaldırı.
roba,f şey, nesne; eşya; giyecek, elbise.
roccia,f kaya.
rodere,t kemirmek.
roditore,m kemirgen.
rognone,m böbrek.
romanzo,m roman.
rompere,t kırmak.
ronzare,i vızıldamak.
ronzio,m vızıltı, vızıldama.
rospo,m kurbağa; kara kurbağası(fuori il rospo: çıkar ağzındaki baklayı).
rossastro,ag kırmızımsı.
rotazione,f dönme, dönüş; devir.
rotella,f küçük tekerlek.
rotondo,m yuvarlak, toparlak.
rottame,f hurda.
rovesciare,t devirmek.
rovescio,ag ters; m sağanak yağmur.
rovistare,t altını üstüne getirerek aramak.
rozzo,ag işlenmemiş; kaba.
rubare,t çalmak.
rubinetto,m çeşme, musluk.
rude,ag pürüzlü.
ruggine,f pas, küf.
ruggire,i kükremek (isc+-).
rugiada,f çiğ (nesnelerin üzerinde yoğunlaşan su).
rullo,m rulo.
ruminante,ag geviş getiren.
ruminare,t geviş getirmerek çiğnemek.
ruolo,m rol.
ruota,f tekerlek.
ruotare,t dönmek.
rupe,f sarp, yalçın kayalık.
rurale,ag kırsal.
ruscello,m dere.
Russia,f Rusya.
russo,ag Rus; m Rusça.
ruvidezza,f kabalık.
ruvido,kaba.