İtalyanca Türkçe Sözlük F Harfiyle Başlayan Kelimeler

İtalyanca Türkçe Sözlük

/ İtalyanca Türkçe Sözlük / İtalyanca Türkçe Sözlük F

    6

             F

İtalyanca F

İtalyanca F ile Başlayan Kelimeler

fa,av önce.
fabbisogno,m gereksinim, ihtiyaç.
fabbrica,f yapı, bina; fabrika.
fabbricabile,ag üretilebilir.
fabbricare,t yapmak, inşa etmek; üretmek.
fabbro,m sanatkâr.
faccenda,f iş; görev.
facchino,m hamal.
faccia,f yüz; görünüş.
facile,ag kolay.
facilità,f kolaylık.
facilitare,t kolaylaştırmak.
facilmente,av kolaylıkla.
facoltà,f yeti; yetenek; fakülte; güç; varlık, mal.
facoltoso,ag varsıl, varlıklı, zengin.
faggio,m kayın ağacı; kayın tahtası.
fagiolo,m fasülye.
faglia,f (geog.) fay.
fagotto,m paket, bohça; fagot.
falciare,t tırpanla kesmek.
falco,m atmaca.
falcone,m şahin; doğan.
falda,f katman, tabaka; kat; dağ eteği.
falena,f güve.
fallimento,m iflas; başarısızlık.
fallire,i başarısız olmak; iflas etmek (isc+).
falsificamento,m sahtesini yapma.
falsificare,t sahtesini yapmak.
falsità,f yanlışlık; sahtelik.
falso,ag yalancı, yalandan.
fama,f ün.
fame,f açlık; kıtlık.
famiglia,f aile.
familiare,ag tanıdık, bilinen.
familiarità,f aşinalık.
famoso,ag ünlü.
fanciullo,ag genç.
fango,m bataklık, batak; çamur.
fangoso,ag çamurlu.
fantasia,f hayal gücü; kapris, heves.
fantasima,f hayalet.
fantasma,f hayalet.
fantasticare,i hayal gücünü çalıştırmak, hayal etmek.
fantastico,ag hayali, fantastik.
fanteria,m piyade sınıfı.
fantino,m cokey.
faraone,m firavun.
fardello,m paket, bohça.
fare,t yapmak.
farina,f un.
farmacia,f eczane.
farmacista,m eczacı.
farmaco,m ilaç.
farnetico,ag deli, çılgın; sayıklayan.
fascia,f pazıbend, bandaj.
fasciame,m tahta kaplama.
fasciare,t sarmak; bandajlamak.
fascinazione,f büyü, büyüleme.
fascio,m demet; çatma.
fastidio,m eziyet.
fastidioso,ag eziyetli; sıkıcı.
fata,f peri.
fatalità,f ölümcüllük.
fatica,f zahmet, zor iş.
faticare,i didinmek.
faticoso,ag zahmetli, meşakkatli.
fatto,m gerçek; olay.
fattore,f çiftçi; çarpan; yapan.
fattoria,f çiftlik evi.
fattorino,m dağıtıcı.
fattura,f üretim; fatura.
fautore,m destekleyen, destekleyici, savunucu.
favoloso,ag muazzam; inanılmaz.
favore,m lütuf, bağış (per favore: lütfen).
favorevole,ag uygun, elverişli.
favorire,t yardım etmek; iyilik etmek (isc+-).
fazzoletto,m mendil.
febbraio,m şubat.
febbre,f ateş.
fecondare,t verimli duruma getirmek.
fecondazione,f verimlileştirme; döllenme.
fecondità,f verimlilik.
fedeltà,f bağlılık, sadakat.
fegato,m karaciğer.
felice,ag mutlu.
felicemente,av mutlulukla, mutlu olarak.
felicità,f mutluluk.
feltro,m keçe; fötr şapka.
femmina,f dişi, kız.
fendere,i kırılmak, yarılmak.
fenditura,f çatlak, yarık.
fenomeno,m olgu; görüngü.
feriale,ag işgününe ait.
ferimento,m yara, bere, yaralanma.
ferire,t yaralamak (isc+).
ferirsi,r yaralanmak (isc+).
ferita,f yara, bere, kesik.
ferito,m yaralı.
fermare,t durdurmak.
fermarsi,r durmak.
fermata,f durak, istasyon.
fermento,m maya.
fermezza,f durağanlık; sağlamlık.
fermo,ag durağan.
feroce,ag vahşi; zalim.
ferrame,m demir işlemeciliği.
ferro,m demir; alet; at nalı.
ferrovia,f demiryolu.
fertile,ag verimli.
fertilizzante,ag verim artırıcı; m gübre.
fertilizzare,t verimlileştirmek; verimli hale getirmek.
fesso,m çatlak kırık; kalın kafalı.
fessura,f çatlak.
fessurazione,f çatlak.
festa,f eğlence; bayram; tatil.
festeggiare,t kutlamak; eğlendirmek.
festivo,ag bayramla ilgili; şenlikli, sevinçli.
fetido,ag kötü kokan.
fetta,f bölüm, parça, pay.
fiaba,f masal.
fiaccare,t üstesinden gelmek.
fiamma,f alev, yalım.
fiammifero,m kibrit.
fiammingo,ag Flamanlar'la ilgili; m Flamanca, Felemenkçe.
fianco,m kenar; kalça.
fibbia,f (kemer için) toka.
ficcamento,m sokuş, sokma.
ficcare,t içine sokmak.
fidanzamento,m nişan.
fidanzare,t nişanlamak.
fidanzato,ag nişanlı.
fidare (in),t güvenmek.
fiducia,f güven.
fiduciosamente,av güvenerek.
fiducioso,ag güvenen.
fieno,m ot, kurumuş ot.
fiero,ag gururlu; kibirli; şiddetli.
fievole,ag zayıf, hafif (ses için).
figgere,t saplamak, tespit etmek.
figlia,f kız; genç kız.
figliare,t doğurmak, yavrulamak.
figliastra,f üvey kız.
figliastro,m üvey oğul.
figlio,m oğul, oğlan; genç.
figliola,f kız; genç kız.
figliuola,f kız; genç kız.
figura,f şekil; biçim; görünüş.
figurare,t tasvir etmek; resmetmek; görünmek.
fila,f dizi, sıra.
filare,ti eğmek; boca etmek; damlamak.
filo,m tel, iplik (filo spinato: dikenli tel).
filosofia,f felsefe.
filosofo,m felsefeci, filozof.
filtraggio,m süzme; süzülme.
filtrare,t süzmek; süzülmek.
filtrazione,f süzme; süzülme.
filtro,m süzgeç, filtre; aşk şerbeti.
finale,ag son.
finalità,f amaç.
finalmente,av sonunda.
finamente,av güzelce, iyice.
finanza,f maliye.
finanziare,t finanse etmek.
finanziario,ag mali.
finchè,av -dikçe, -diği sürece.
fine,f son.
finemente,av güzelce, iyice.
finestra,f pencere.
fingere,t uydurmak.
finire,ti bitmek; bitirmek (isc+).
Finlandia,f Finlandiya.
fino a,av -ye dek.
finora,av şimdiye dek.
finta,f gibi yapma (fare finta di:gibi yapmak).
finto,m ikiyüzlü.
finzione,f ikiyüzlülük.
fioccare,t büyük taneler haline kar yağmak, lapa lapa yağmak.
fiocco,m büyük tane; tutam, perçem.
fioraio,m çiçekçi.
fiore,m çiçek; yüzey.
firma,f imza.
firmamento,m gök, gökyüzü.
firmare,ti imzalamak.
fiscale,ag mali.
fischiare,ti ıslık çalmak; (kurşun) vızlamak.
fisica,f fizik.
fisicamente,av fiziksel olarak.
fisico,ag fiziksel; fizikçi.
fissare,t sabitlemek; dik dik bakmak.
fittizio,ag kurgusal, hayali.
fitto,m kira.
fiumana,f taşmış ırmak.
fiume,m ırmak.
fiutare,t koklamak.
flagello,m kamçı; felaket, bela.
flanella,f fanila.
flauto,m flüt.
flessibile,ag esnek.
flessione,f esneme; eğilme.
flessuoso,ag eğilir, bükülür, esnek.
flettere,t eğmek, bükmek.
flotta,f filo.
fluido,ag sıvı; m sıvı.
fluire,i akmak (isc+).
fluoro,m flor.
flusso,m akıntı; su baskını (flusso e riflusso: gel-git).
flutto,m dalga.
foca,f fok.
foce,f (geog.) ırmak ağzı, ırmağın bir denize ya da göle döküldüğü ya da başka bir ırmağa karıştığı yer.
foco,m ateş; yanma, yanış.
focolare,m ocak; fırın; ev.
focoso,ag ateşli, heyecanlı.
fodera,f astar.
foderare,t kaplamak.
fodero,m kın.
foglia,f (ağaç vb. için) yaprak.
foglio,m (kağıt vb.) yaprak.
fogna,f lağım.
folgore,f şimşek; flaş.
folla,f kalabalık, izdiham.
folle,ag deli.
follia,f çılgınlık, delilik.
folto,ag yoğun; kalabalık; sık.
fonda,f liman, demirleme yeri.
fondamentale,ag temel.
fondare,t kurmak; bağışlamak.
fondere,t eritmek.
fondo,m dip.
fontana,f pınar; çeşme.
fonte,f kaynak.
forare,t delmek.
forbice,f (genellikle çoğul olarak kullanılır) makas.
forense,ag adli.
foresta,f orman.
forestiero,ag yabancı.
forfora,f (saçta) kepek.
forma,f biçim.
formaggio,m peynir.
formalità,f kural; formalite.
formalizzare,t şaşırtmak, hayrete düşürmek.
formalmente,av usulen, şekil olarak.
formare,t biçimlendirmek, şekil vermek; eğitmek.
formatamento,av uygun bir biçimde.
formatore,ag biçimlendirici; eğitici.
formatrice,ag biçimlendirici; eğitici.
formazione,f biçim; biçimlendirme; oluşum.
formica,f karınca.
formidabile,f korkunç, olağandışı.
formola,f formül.
formoso,ag güzel; semiz.
formula,f formül.
formulare,t ifade etmek.
fornace,f fırın.
fornaio,m fırıncı.
fornello,m soba.
fornire,t sağlamak (isc+).
fornitura,f kaynak.
forno,m fırın.
forse,av belki.
forte,ag güçlü.
forte,av güçlüce; şiddetle; yüksek sesle.
fortificamento,m güçlendirme.
fortificare,t güçlendirmek.
fortuna,f alınyazısı; şans; servet.
fortunato,ag şanslı.
foruncolo,m çıban.
forza,f güç, kuvvet.
forzare,t zorlamak.
foschia,f sis.
fosco,ag karanlık.
fosfato,m fosfat.
fossa,f kuyu; mezar.
fossile,m fosil, taşıl.
fosso,m kuyu.
fotocopia,f fotokopi.
fotografia,f fotoğrafçılık; fotoğraf.
fotografico,ag fotoğrafla ilgili (macchina fotografica: fotoğraf makinesi).
fotografo,ag fotoğrafçı.
fra,pr arasında.
fracassare,t parçalarına ayırmak, parçalamak.
fragile,ag kırılabilir; nazik; çürük.
fragola,f çilek.
fragore,m gürültü.
frammentazione,f parçalanma.
frammento,m parça.
frammischiare,t karıştırmak.
frana,f toprak kayması.
franare,i alçalmak.
francese,ag Fransız; m Fransızca.
franchezza,f içtenlik.
Francia,f Fransa.
franco,m frank.
Francoforte,f Frankfurt.
frangere,t parçalamak; i parçalanmak; i iflas etmek.
frangia,f püskül.
frantumare,t kırmak, parçalamak.
frapporre,i araya koymak (porre gibi çekilir).
frase,f tümce, cümle.
frassino,m dişbudak ağacı.
frastagliare,t çentmek.
frastagliato,ag girintili çıkıntılı.
frate,m papaz, keşiş.
fratello,m (erkek) kardeş.
fraternità,f kardeşlik.
fraterno,ag kardeş gibi.
frattanto,av bu arada.
frattempo,m aralık (nel frattempo: bu arada).
frattura,f kemik kırığı.
fratturare,t kırmak, parçalamak.
frazione,f köy, muhtarlık.
freccia,f ok.
freddezza,f soğukluk.
freddo,ag soğuk.
fregarsene,r takmamak, saymamak (me ne frega: umurumda değil).
frenare,t durdurmak; fren yapmak.
freno,m dizgin; fren.
frequentare,t gitmek, devam etmek.
frequentemente,av sık sık.
frequenza,f sıklık, frekans; devam, devamlılık.
fresco,ag serin; taze.
fretta,f acele.
frettolosamente,av çabukça.
frettoloso,ag ivedi, çabuk.
friggere,t kızartmak.
frigidezza,f soğukluk.
frigidità,f soğukluk.
fringuello,m ispinoz.
frivolo,ag boş, beyhude.
frodare,ti dolandırmak.
fronte,f alın.
fronte,m cephe.
fronteggiare,t yüzleşmek; buluşmak; başa çıkmak.
frontiera,f sınır.
frugale,ag tutumlu.
frugalità,f tutumluluk.
frugare,t araştırmak.
frumento,m tahıl; buğday.
frusta,f kırbaç.
frustare,t kırbaçlamak.
frustrare,t bozmak, boşa çıkarmak.
frutto,m meyve; verim.
fruttosio,m (chim.) früktoz, meyve şekeri.
fucilare,t ateş etmek.
fucilazione,f idam (tabanca ile).
fuga,f kaçış, kaçma.
fugare,t kaçırmak; dağıtmak.
fuggevole,ag geçici.
fuggiasco,ag kaçak.
fuggire,i kaçmak (isc-).
fulcro,m dayanak.
fulgere,i parlamak.
fulgore,m görkem.
fulminare,t yıldırım çarpmak.
fulmine,m yıldırım, şimşek.
fumare,t (sigara vb) içmek; i tütmek.
fumatore,m sigara içen.
fumatrice,f sigara içen.
funerale,m cenaze töreni.
fungere,i birisinin yerine geçmek, dublorlük yapmak.
fungo,m mantar. omega replica watches
funzionale,ag işlevsel.
funzionamento,m işleme, işleyiş.
funzionante,ag çalışan.
funzionare,i çalışmak.
fuoco,m ateş; yanma, yanış; odak (mettere a fuoco: odaklamak).
fuori,pr dışarı, dışarıya, dışarıda.
fuoriuscire,i (uscire gibi çekilir) dışarıya çıkmak.
furbamente,av kurnazca.
furberia,f kurnazlık.
furbo,ag kurnaz.
furfante,m alçak, namussuz.
furgone,m vagon; küçük kamyon, kamyonet.
furiata,ag şiddet, hiddet, kızgınlık.
furibondo,ag öfkeli, kızgın, hiddetli.
furiosamente,av hiddetle, kızgınlıkla, öfkeyle.
furioso,ag öfkeli, hiddetli, kızgın.
furore,m hiddet, gazap, öfke.
furtivamente,av gizlice.
furtivo,ag gizli, saklı.
furto,m hırsızlık.
fuscello,m dal; zayıf insan.
fusione,f erime; eritme.
fuso,m iğ; şaft, mil (fuso orario: saat dilimi).
fustagno,m pamuklu kadifeden giysi.
fusto,m bitki gövdesi.
futile,ag boş, sonuçsuz.
futuro,m gelecek.