İtalyanca Türkçe Sözlük E Harfiyle Başlayan Kelimeler

İtalyanca Türkçe Sözlük

/ İtalyanca Türkçe Sözlük / İtalyanca Türkçe Sözlük E

    5

             E

İtalyanca E

İtalyanca E ile Başlayan Kelimeler

e,co ve.
ebano,m abanoz, abanoz ağacı.
ebbrezza,f esriklik, sarhoşluk.
ebete,ag aptal, ahmak; zayıf bellekli.
ebraico,ag İbrani; İbranice.
ebreo,ag yahudi ,İbrani; İbranice.
ebrezza,f esriklik, sarhoşluk.
eccedere,t asmak.
eccellente,ag mükemmel, çok iyi.
eccentrica,f (geometri) dışmerkez.
eccentrico,ag acayip, zıpır.
eccessivamente,av aşırı derecede.
eccessivo,ag aşırı.
eccesso,m aşırılık; fazla, fazlalık.
eccetera,m ve bunun gibi, vesaire.
eccetto,co -den başka; fakat, ancak.
eccezione,f istisna.
eccitare,t uyarmak.
ecco,in işte.
eclatante,ag açık, bariz.
eclissare,t ( güneş, ay) tutulmak.
economia,f ekonomi.
economico,ag ekonomik.
economista,m ekonomist.
economizzare,t tasarruf yapmak.
ed,co ve.
edera,f sarmaşık.
edicola,f gazete bayii.
edificare,t inşa etmek.
edificio,m yapı, bina.
editore,m düzeltmen, editör.
editoria,f basımevi.
editrice,f düzeltmen, editör.
edizione,f bası, baskı.
edotto,ag bilgilendirilmiş.
educare,t eğitmek.
effettivamente,av etkili bir biçimde.
effettivo,ag etkili.
effetto,m etki.
effettuabile,ag uygulanabilir.
effettuale,ag gerçek.
effettuare,t gerçekleştirmek.
efficacemente,av etkili olarak; yararlı olarak.
efficiente,ag etkili.
efficientemente,av etkili olarak, etkilice.
efficienza,f etki.
effondere,t (fondere gibi çekilir) dağıtmak, yaymak.
effusione,f dökme, dökülme; yayma; duygularını ortaya koymak.
Egitto,m Mısır.
egiziano,ag Mısırlı.
egli,pr o (erkek, kişi).
egoismo,m bencillik.
egoista,m bencil.
eguagliare,t eşitlemek.
eguale,ag eşit.
eiettare,t fırlatmak, fışkırtmak.
elaborare,t çalışmak.
elaboratore,m bilgisayar.
elaborazione,f çalışma.
elargire,t (mal vb.) bağışlamak (isc+).
elasticità,f esneklik.
elastico,ag esnek.
elefante,m fil.
elegante,ag zarif, şık.
eleganza,f zariflik, şıklık.
eleggere,t seçmek.
elementare,ag temel.
elemento,m öğe.
elemosinare,ti dilenmek.
elencare,t listesini çıkarmak.
elenco,m dizin, liste, katalog.
elettivo,ag seçmeli.
elettore,m seçmen.
elettrice,f seçmen.
elettrico,ag elektrikli; elektriksel, elektrikle ilgili.
elettrodo,m elektrod.
elettronico,ag elektronik.
elettrotecnico,ag elektroteknik.
elevare,t kaldırmak, yükseltmek.
elezione,f seçim.
elica,f pervane.
elicottero,m helikopter.
elidere,t kaldırmak, çıkarmak.
eliminare,t elemek.
eliminazione,f eleme.
ella,pr o (dişi, kişi).
elmo,m tolga, başlık.
elogiare,t övmek.
eludere,t baştan savmak.
elusivo,ag anlaşılması zor.
emanare,ti -den çıkmak.
emblema,m amblem, simge.
embolo,m damar tıkanması.
embrione,m embriyo.
emendare,t düzeltmek.
emergenza,f ortaya çıkış; tehlike.
emergere,i ortaya çıkmak.
emicrania,f baş ağrısı.
emigrante,ag göçmen.
emigrare,i göç etmek.
emigrato,ag göçmen.
emigrazione,f göç.
eminente,ag ünlü.
eminenza,f ün, itibar.
emisfero,m yarıküre.
emissario,m özel bir görevi olan memur; casus.
emissione,f çıkarma, yayma.
emorragia,f kanama.
emozione,f duygu.
emulare,t öykünmek, taklit etmek.
emulgere,t yumuşatmak.
energia,f enerji.
enfasi,f vurgu.
enigma,m bilmece; muamma.
enorme,ag çok büyük, muazzam.
enormità,f büyüklük, muazzamlık.
ente,m varlık; topluluk.
entità,f çokluk.
entrare,i girmek.
entro,pr içinde, -de.
entusiasmo,m coşku, şevk.
entusiastico,ag coşkun, şevkli.
enumerare,t birer birer saymak.
enumerazione,f sayım, sayma.
enunciare,t söylemek, ifade etmek.
epico,ag destansı, epik.
epidemia,f salgın hastalık.
episodio,m olay.
epoca,f dönem, çağ.
eppure,co buna karşın, yine de.
epurare,t temizleme; tasfiye etmek.
epurazione,f temizleme; tasfiye.
equatore,m (geog.) ekvator.
equazione,f eşitlik.
equilibrare,t dengelemek.
equilibrarsi,r dengelenmek.
equilibrio,m denge.
equinozio,m gündönümü.
equipaggio,m mürettebat, tayfa.
equità,f yansızlık, tarafsızlık, adalet.
equivalere,i eşit olmak.
equivoco,m yanlış anlama.
equo,ag yansız, tarafsız, adil.
era,f dönem, çağ.
erba,f ot.
erbaccia,f yabani ot.
eredità,f kalıt, miras.
ereditare,ti kalmak, miras kalmak.
eresia,f sapkınlık; kâfirlik.
eretico,ag kâfir.
eretto,ag doğru, düz.
ergastolo,m hapishane.
ergere,i dik durmak.
erigere,i dikleşmek, dikelmek.
erigersi,r yükselmek.
ermellino,m kakım.
eroe,m kahraman.
eroismo,m kahramanlık.
erosione,f erozyon, aşınma.
errare,i sürtmek, amaçsızca dolaşmak.
erroneamente,av yanlışlıkla.
errore,m yanlışlık, hata (per errore: yanlışlıkla).
erudimento,m öğretim.
erudire,t öğretmek (isc+).
eruditamente,av bilgilice, öğrenmiş olarak.
erudito,ag bilgili, eğitimli, kültürlü.
erudizione,f bilgi edinme.
eruzione,f patlamak.
esagerare,t abartmak, büyütmek.
esalare,ti soluk vermek; kötü kokmak.
esalazione,f soluk; buhar.
esaltare,t yükseltmek; övmek.
esame,m sınav.
esaminare,t denemek; araştırmak.
esasperare,t kızdırmak.
esattamente,av tam olarak.
esattezza,f doğruluk; tamlık.
esatto,ag doğru; tam.
esattore,m vergi toplayıcısı.
esauriente,ag eksiksiz.
esaurimento,m tükenme, bitme; tüketme, bitirme.
esaurire,t bitirmek, tüketmek (isc+).
esaurirsi,r bitmek, tükenmek.
esclamare,i bağırmak, ünlemek.
esclamativo,ag ünlemli (punto esclamativo: ünlem imi).
esclamazione,f bağırma; ünlem.
escludere,t dışarda tutmak.
esclusione,f dışarıda tutma, hariç tutma.
esclusivamente,av yalnızca, sırf.
escogitare,t düşünüp taşınıp bulmak.
escremento,m dışkı.
esecrare,t iğrenme, tiksinme.
esecutivo,ag yürütücü, icra eden.
esecutore,m yürüten, icra eden.
esecutrice,f yürüten, icra eden.
esecuzione,f yürütme, icra, ifa.
eseguibile,ag uygulanabilir.
eseguibilità,f uygulanabilirlik.
eseguire,t yapmak (isc+).
esempio,m örnek.
esemplare,ag örnek, model.
esemplificare,t örneklemek.
esentare,t muaf tutmak.
esercente,av tezgâhtar.
esercitare,t alıştırmak, öğretmek.
esercitarsi,r egzersiz yapmak.
esercitazione,f alıştırma.
esercito,m ordu.
esercizio,m alıştırma; işletme.
esigente,av ivedi, acil.
esigenza,f ivedilik; gereksinim.
esigere,t zorla para almak.
esiguo,ag önemsiz.
esiliare,t sürmek, atmak.
esimere,t muaf tutmak.
esistenza,f var oluş, varlık.
esistere,i var olmak.
esitazione,f duraksama, ikircik, tereddüt.
esito,m sonuç; çıkan.
esonerare,t muaf tutmak.
esorbitare,i aşmak.
esortare,t teşvik etmek; tavsiye etmek.
esotico,ag yabancı, yerli olmayan.
espandere,t genişletmek, yaymak.
espansione,f genişletme, yayma.
espansivo,ag geniş; açık sözlü.
espediente,m aygıt, alet.
espellere,t sürmek, atmak, çıkarmak.
esperienza,f deneyim; deney.
espiazione,f kefaret.
espirare,t soluk vermek.
esplicare,t açıklamak.
esplicativo,ag açıklayıcı.
esplicazione,f açıklama.
esplicitamente,av açıkça.
esplicito,ag açık.
esplodere,ti patlamak; patlatmak.
esplorare,t keşfetmek.
esploratore,m bulucu, kâşif (giovane esploratore: izci).
esploratrice,f bulucu, kâşif (giovane esploratrice: izci).
esplosione,f patlama.
esplosivo,ag patlayıcı.
esponente,m temsilci.
esporre,t göstermek, teşhir etmek; maruz bırakmak; açıklamak.
esportare,t dışsatım yapmak, ihraç etmek.
esposto,ag maruz kalmış.
espressamente,av açıkça.
espressione,m izlenim.
espressivo,ag etkileyici.
espresso,m ekspres tren; hızlı posta.
esprimere,t demek, söylemek, anlatmak.
espugnare,t fethetmek; zaptetmek.
essa,pr o (dişi, cansız).
essenza,f öz, en önemli bölüm; esans.
essenziale,ag başlıca; gerekli; zorunlu.
essenzialità,f gereklilik; zorunluluk.
essenzialmente,av gerekli olarak; zorunlu olarak.
essere,i olmak.
essi,pr onlar (erkek, canlı ve cansız).
essicare,t kurutmak.
essicazione,f kuruma; kurutma.
esso,pr o (erkek, cansız).
est,m doğu.
estate,f yaz.
estendibile,ag genişletilebilir.
estensione,f ek.
estenuare,t zayıflatmak.
estenuarsi,r zayıflamak.
esteriore,ag dış.
esterno,ag dış.
esteso,ag geniş, yaygın.
estinguere,t söndürmek.
estinto,ag ölü; soyu kurumuş, nesli tükenmiş.
estinzione,f söndürme; söndürülme; soyu kuruma, nesli tükenme.
estirpare,t köklemek; tümüyle yoketmek.
estivo,ag yaza ait.
estraneo,ag yabancı.
estrarre,t özünü çıkarmak.
estratto,m özüt.
estrazione,f özünü çıkarma.
estremamente,av uç olarak, aşırı olarak.
estremità,f aşırılık.
estremo,ag uç.
estuario,m haliç.
esultanza,f büyük sevinç.
esultare,i çok sevinmek.
età,f yaş; çağ.
etere,m eter; eser.
eternità,f sonsuzluk.
eterno,ag sonsuz.
etichetta,f etiket.
etto,m yüz gram.
europeo,ag Avrupalı.
evacuare,t boşaltmak.
evacuazione,f boşaltma.
evadere,t savmak.
evaporare,i buharlaşmak.
evaporarsi,r buharlaşmak.
evaporazione,f buharlaşma.
evasione,f kaçma, kaçış.
evasivo,ag baştan savma.
evento,m olay; oluş.
eventuale,ag sonuç olarak; olası.
eventualità,f olasılık; olay.
eventualmente,av sonunda; belki.
evidente,ag açık, ortada.
evidentemente,av açıkça.
evidenza,f açıklık.
evitare,t kaçınmak.
evo,f çağ, dönem.
evocare,t ruh çağırmak; anmak.
evolutivo,ag evrimsel.
evoluzione,f evrim.
evolversi,r evrilmek; gelişmek.
evviva,in yaşasın; çok yaşa.

Replica Rolex Datejust Watches
Omega Replica Watches
Replica Omega Seamaster Diver 300M Watch