İtalyanca Türkçe Sözlük M Harfiyle Başlayan Kelimeler

İtalyanca Türkçe Sözlük

/ İtalyanca Türkçe Sözlük / İtalyanca Türkçe Sözlük M

    10

             M

İtalyanca M

İtalyanca M ile Başlayan Kelimeler

ma,co ancak, ama, fakat.
macca,f bolluk.
macchia,f tahta; orman.
macchina,f araba, makine.
macchinoso,ag karmaşık.
macellaio,m kasap.
macerare,t sıvıya basarak yumuşatmak.
maceria,f kalıntı.
macinato,m un; yemek.
maculato,m lekeli.
Madonna,f Meryem Ana.
madornale,ag büyük, çok büyük.
madre,f anne.
madrepatria,f vatan.
madreperla,f sedef.
maestranza,f işçi.
maestria,f yapabilirlik; yeterlik.
maestro,m öğretmen.
maggio,m mayıs.
maggiorare,t yükseltmek.
maggiore,ag daha büyük; daha yüksek.
magia,f sihir; çekicilik.
magistrale,ag ustalıklı.
magma,m magma.
magnesio,m (chim.) magnezyum, Mg.
magnificare,t büyütmek; övmek.
magnifico,ag harika, etkileyici.
magnitudine,f (astr.) yıldız parlaklığı.
mago,m büyücü.
magro,ag ince; zayıf.
mai,av hiç, asla.
maialesco,ag kirli.
mais,f mısır.
malaccolto,ag istenmeyen.
malacconcio,ag uygun olmayan.
malacreanza,f terbiyesizlik.
malagevole,ag güç, zor.
malagevolezza,f güçlük, zorluk.
malandare,i kötü gitmek.
malanno,m bela; hastalık.
malapena,av neredeyse hiç.
malaria,f (med.) sıtma.
malato,ag hasta.
malattia,f hastalık (prendere una malattia: bir hastalık kapmak, bir hsatalığa yakalanmak); şikayet.
malcerto,ag kesin olmayan, şüpheli.
malcostume,m kötü alışkanlık.
maldicenza,f dedikodu, skandal.
male,av kötü.
maledire,t (dire gibi çekilir) beddua etmek; nefret etmek.
malgrado,co karşın, rağmen.
malinteso,ag kötü açıklanmış, iyi anlatılmamış.
malvagio,ag kötü, fena.
mamma,f anne.
mammella,f meme.
mammifero,ag (bio.) memeli.
mancare,i eksik olmak.
mancia,f bahşiş.
mandare,t göndermek.
mandarino,m mandalina.
mandibola,f (anat.) çene.
mandorla,f badem.
maneggiare,t yönetmek.
manganese,m (chim.) manganez, Mg.
mangiare,t yemek.
mangime,m yem.
Manica,f Manş Denizi.
manico,m sap, tutacak.
maniera,f biçim.
manifestamente,av açıkça.
manifestazione,f gösteri.
mano,f el.
manomettere,t (belge vb) bozmak, yasalara aykırı olarak değiştirmek.
mansueto,ag halim selim.
mantello,m post; manto.
mantenere,t tutmak (söz vb), korumak.
manzo,m dana; sığır.
mappa,f harita.
mappamondo,m dünya haritası.
marcare,t işaretlemek.
marchio,m marka.
mare,m deniz.
marea,f (geog.) gelgit (alta marea: denizin kabarması; bassa marea: denizin alçalması).
margarina,f margarin.
margherita,f papatya.
marinare,t balık tuzlamak.
marinario,m denizci.
maritare,t evlenmek.
marito,m koca.
marmo,m mermer.
Marte,m (astr.) Mars.
martedì,m salı.
marzo,m mart.
maschio,m oğlan, erkek.
massaia,f ev hanımı.
massiccio,ag som (oro massiccio: som altın); kocaman, heybetli, muazzam, çok büyük; katı.
masticare,t çiğnemek.
masticazione,f çiğneme.
matematica,f matematik.
matematico,m matematikçi.
materasso,m yatak.
materia,f madde (materia prima: hammadde).
matita,f kurşun kalem.
matrimonio,m evlenme, evlilik.
mattina,f sabah.
mattino,m sabah.
matto,ag deli.
maturare,i olgunlaşmak.
maturità,f olgunluk; erişkinlik.
maturo,ag olgun; erişkin.
me,pr beni.
Mecca,f Mekke (her zaman tanımlık ile kullanılır: La Mecca).
meccanismo,m mekanizma.
medaglia,f madalya.
medesimo,ag eşit, aynı.
mediante,pr yoluyla.
medicina,f ilaç; tıp.
medico,m doktor.
Medina,f Medine.
medio,ag orta.
meditare,ti düşünmek; tasarlamak.
meglio,av daha iyi.
mela,f elma.
melagrana,f nar.
melanzana,f patlıcan.
melma,f çamur; selin bıraktığı toprak.
menare,t yönetmek.
mendicare,i dilemek, dilencilik yapmak.
meno,av daha az (a meno: en az).
menomare,t sakat bırakmak.
menomato,ag sakat.
mensile,ag aylık.
menta,f nane.
mente,f akıl, bellek.
mentire,ti yalan söylemek (isc+-).
mento,m çene.
mentre,av iken, sırada, oysa.
menzogna,f yalan.
mercato,m çarşı, pazar.
merce,f mal.
mercoledì,m çarşamba.
mercurio,m (chim.) civa, Hg.
Mercurio,m (astr.) Merkür.
merda,f (volg.) dışkı, bok; işe yaramaz insan.
merenda,f ikindi kahvaltısı.
meridiano,m (geog.) meridyen.
meridionale,ag güney; güneydeki.
meritare,t haketmek; istemek.
merito,m değer; erdem.
meschino,ag üzgün, mutsuz.
mescolare,t karıştırmak.
mese,m ay.
messicano,ag Meksikalı.
Messico,m Meksika.
mestare,t karıştırmak.
meta,f amaç.
metà,f yarı.
metallico,ag metalik.
metallo,m metal.
metano,m (chim.) metan.
meteora,f (astr.) meteor (sin. stella cadente).
meteorite,mf (astr.) meteorit.
meteorologia,f meteoroloji.
meteorologico,ag meteoroloji ile ilgili, meteorojik.
meteorologo,m meteorolog.
meticoloso,ag titiz.
metodo,m yöntem, metot.
metro,m metre.
mettere,t koymak (mettersi da parte: çekilmek, kenara çekilmek).
mezzadro,m yarıcı (tarım).
mezzanotte,f geceyarısı.
mezzo,ag yarı, yarım.
mezzogiorno,m öğle; güney.
mi,pn beni; bana.
miagolare,i miyavlamak.
mica,av hiç, hiç de (sin. affatto).
micia,f dişi kedi.
micio,m kedi.
microbo,m mikrop.
miele,m bal.
mietere,t biçmek.
mietitrebbiatrice,f biçerdöver.
miglio,m deniz mili, mil; darı.
miglioramento,f iyileşme; iyileştirme.
migliorare,ti iyileştirmek; iyileşmek.
mignolo,m serçeparmağı.
miliardo,m milyar.
milione,m milyon.
militare,m asker, er.
milite,m asker, er.
milizia,f milis.
mille,ag bin.
mille,ag bin (pl. mila).
millimetro,m milimetre.
milza,f dalak.
minaccia,f tehdit.
minacciare,t tehdit etmek.
minareto,m minare.
minerale,m mineral.
mineralogia,f mineraloji.
ministro,m bakan.
minoranza,f azınlık.
minuto,m dakika.
minuzioso,ag özenli, titiz.
mio,ag benim.
mirare,t bakmak.
mischiare,t karıştırmak.
miscuglio,m karışık.
missile,m füze.
missiva,f mektup.
misura,f ölçü; standart.
mite,ag müsamahalı; ılıman.
mitigare,t hafifletmek, azaltmak (mitigare una pena, mitigare un dolore); sakinleştirmek; ılımanlaştırmak; yumuşatmak.
moderno,ag çağcıl, modern.
modo,m biçim; yöntem.
mogile,f eş, karı.
molare,m azı dişi.
molla,f yay.
molle,ag yumuşak.
mollusco,ag (bio.) yumuşakça.
molto,ag çok.
momento,m an, sıra.
Monaco di Baviera,f Münih.
monarca,m kral.
monarchia,f krallık, kraliyet, monarşi.
mondo,m dünya.
montagna,f dağ.
montuoso,ag dağlık.
morbido,ag yumuşak.
morbillo,m (med.) kızamık.
morbo,m hastalık.
mordere,t ısırmak.
morire,i ölmek (düzensiz).
morte,f ölüm, ölme.
mortifero,ag öldürücü.
morto,ag ölü.
Mosca,f Moskova.
moschea,f cami.
mostrare,t göstermek.
motivo,m neden.
moto,m hareket.
movimento,m hareket.
mozzare,t kesip atmak.
mozzicone,m yanan, tükenen bir şeyden geriye kalan kısa parça (mozzicone di sigaretta: sigara izmariti).
mozzo,ag kesik, kesilmiş.
mucchio,m yığın.
muffa,f (bio.) (organik maddelerin üzerinde oluşan) küf.
muggire,i böğürmek (isc+-).
mulo,m katır.
multiplo,ag birden çok.
mungere,t süt sağmak; sömürmek.
munire,t pekiştirmek, güçlendirmek, sağlamlaştırmak (isc+).
muovere,t oynatmak, kımıldatmak, hareket ettirmek; i hareket etmek, kımıldamak.
muoversi,r hareket etmek, kımıldamak.
muraglia,f şehir, bahçe duvarı, sur (la Grande Muraglia: Çin Seddi).
muratore,m duvarcı.
muro,m duvar.
musica,f müzik.
muso,m burun (hayvanlar için).
musulmano,ag Müslüman.
mutamento,m değişme, değişiklik.
mutare,t değiştirmek; i değişmek.