İtalyanca Türkçe Sözlük P Harfiyle Başlayan Kelimeler

İtalyanca Türkçe Sözlük

/ İtalyanca Türkçe Sözlük / İtalyanca Türkçe Sözlük P

    13

             P

İtalyanca P

İtalyanca P ile Başlayan Kelimeler

pace,f barış.
pacifico,ag barışçıl; sakin.
padre,m baba.
paese,m ülke.
pagare,t ödemek.
pagina,f sayfa.
paio,m çift, iki.
palato,m damak.
palazzo,m saray, apartman.
palcoscenico,m sahne.
paleontologia,f eskivarlıkbilim, paleontoloji.
palese,ag açık, bariz.
palesemente,av besbelli, açık ki, belli ki.
palestra,f spor salonu.
palla,f top; gülle.
pallido,ag soluk, solmuş.
pallina,f misket.
pallone,m top.
palpebra,f göz kapağı.
pancia,f karın.
pane,m ekmek.
panino,m sandviç.
panna,f kaymak, krema.
panno,m giyecek, giysi (panni: çamaşırlar).
panorama,m panorama.
pantera,f panter.
papa,m papa.
papà,m baba.
parabola,f (mat.) parabol; çanak anten.
paradiso,m cennet.
paragonare,t karşılaştırmak (sin. comparare); benzemek.
paragrafo,m paragraf.
parallelo,ag koşut, paralel.
parassita,m (bio.) parazit.
parecchio,av epey, epeyce, oldukça.
parente,mf akraba.
parentela,f akrabalık.
parere,i gibi görünmek, gözükmek.
parete,f duvar.
parlare,i konuşmak.
parola,f söz, sözcük.
parsimonia,f tutumluluk.
parte,f bölüm, yan; pay.
partecipante,m katılan.
partire (per),i (-ye doğru) yola çıkmak (isc-).
partita,f yarışma, oyun, karşılaşma.
partitamente,av ayrıntılı olarak.
partorire,t doğurmak, yavrulamak (isc+).
pascolare,t otlatmak.
pascolo,m otlatma; otlak.
passaporto,m pasaport.
passare (per),i (-den) geçmek.
passare,t geçirmek.
passione,f tutku.
passo,m adım.
pasta,f makarna.
pasticcio,m hamur işi.
pasto,m yemek, öğün.
pastore,m çoban.
pastorizia,f hayvan yetiştiriciliği.
patata,f patates.
patente,f ehliyet.
patto,m kabullenme, pakt.
pattumiera,f çöplük.
paura,f korku.
pazienza,f sabır.
pazzo,ag deli, çılgın.
Pechino,m Pekin.
pecora,f koyun.
peggio,av daha kötü.
pelame,m post; kabuk.
pelare,t (tüylerini, kıllarını) yolmak; (kabuğunu) soymak.
pelle,f deri.
pelliccia,f kürk.
pelo,m kıl.
pendente,ag eğik.
pendenza,f eğiklik.
pendio,m eğiklik; yokuş.
penna,f dolmakalem; tükenmez kalem.
pensare (a, di),ti (-yi, -meyi) düşünmek.
pentirsi,r pişman olmak (isc-).
pepe,m biber.
per,pr için, yüzünden.
pera,f armut.
peraltro,av ayrıca, bundan başka.
perchè,in niçin.
perchè,co çünkü.
perciò,pr bu yüzden, çünkü.
percolare,t süzmek; i süzülmek.
percolazione,f süzülme, filtrelenme.
percuotere,t vurmak.
perdere,t yitirmek; kaçırmak.
perdonare,t bağışlamak, affetmek.
perdurare,i uzun sürmek.
perfino,av bile.
perforare,t delmek; delik deşik etmek.
pericolo,m tehlike.
periodico,ag periyodik.
perla,f inci.
perlomeno,av en azından.
perlopiù,av hemen hemen her zaman.
permanente,ag kalıcı.
permanere,i (düzensizdir) kalmak.
però,co fakat, ama, yalnız.
perorare,t savunmak (kişi, iddia).
perplesso,ag kararsız.
persecuzione,f izleme.
perseguire,t izlemek, arkasından gitmek (isc+).
perseverenza,f sebat, direşme.
persona,f kişi.
personale,ag kişisel.
personale,m personel.
persuadere,t razı etmek.
pertanto,co bu yüzden, dolayısıyla.
Perú,m Peru ('il Perú' olarak kullanılır).
peruviano,ag Peru'ya ait; m Perulu.
pervenire,i (venire gibi çekilir) ulaşmak.
perverso,ag kötü, şer.
pervertire,t saptırmak, ahlakını bozmak (isc+-).
pesca,f şeftali.
peso,m ağırlık (peso specifico: özgül ağırlık).
pestare,t ayakla ezmek, çiğnemek.
peste,f veba.
pettegolezzo,m dedikodu.
pettinare,t taramak.
pettinarsi,r taramak.
petto,m göğüs.
pezza,f (bez) parça.
pezzo,m parça.
piacere,i hoşa gitmek, hoşuna gitmek, sevmek, beğenmek.
piaga,f yara.
pianeta,m gezegen.
piangere,i ağlamak.
piano,ag ağır, yavaş; kat.
pianoterra,f alt kat, zemin kat.
pianta,f taban; bitki; kroki, harita.
pianura,f (geol.) ova.
piastra,f levha.
piatto,ag düz; yassı.
piazza,f meydan.
piazzale,m meydan.
piccante,ag acı.
picchiare,t dövmek, vurmak.
piccione,f güvercin.
picco,m tepe noktası, zirve.
piccolo,ag küçük.
pidocchio,m bit.
piede,m ayak.
piegare,t katlamak, bükmek; geri çekmek.
pienamente,av tümüyle.
pieno,ag dolu.
pietà,f acıma, merhamet.
pietanza,f sofrada sunulan yiyecek.
pietra,f taş.
pietrisco,m moloz, dolgu malzemesi olarak kullanılan kırık taş parçaları.
pigione,m kira.
pigro,ag tembel.
pilota,mf kaptan; pilot.
pingere,i göstermek.
pinguino,m penguen.
pinna,f yüzgeç.
pinza,f pense.
pioggia,f yağmur.
piombare,i düşmek.
piombo,m (chim.) kurşun.
pioniere,m öncü.
pioppo,m kavak.
piovano,ag yağmurla ilgili (acqua piovana: yağmur suyu).
piovere,i yağmur yağmak.
pipa,f pipo.
pipistrello,m yarasa.
pirata,m korsan.(pl. pirati).
pisciare,i işemek.
piscina,f havuz.
pisello,m bezelye.
pistola,f tabanca.
pittore,m ressam, boyacı.
pittura,f resim.
più,av daha, artık, daha çok.
piuttosto,av oldukça.
placare,ti sakinleştirmek; sakinleşmek.
placca,f plaka.
plaudire,t alkışlamak (isc+-).
plotone,m (mil.) birlik.
Plutone,m (astr.) Plüton.
pluviale,ag yağmurla ilgili (foresta pluviale: yağmur ormanı).
poco,ag az.
poesia,f şiir.
poeta,m şair, ozan.
poi,av sonra.
poichè,co çünkü, zira, -diğinden, -diği için, nedeniyle.
polio,f çocuk felci (sin. paralisi infantile).
politica,f politika.
politico,ag politikacı.
pollaco,ag Polonyalı; Polonya dili.
pollice,m başparmak; inç.
polmone,m akciğer.
Polonia,f Polonya.
polso,m bilek, nabız.
poltrona,f koltuk.
polvere,f toz (polvere da sparo: barut).
pomeriggio,m ikindi.
ponte,m köprü.
popolamento,m yerleşme; yerleşime açılma.
popolazione,f nüfus.
porgere,t sunmak.
porre,t koymak.
porta,f kapı.
portare (a, pa),t (-ye, -den) getirmek, götürmek.
portata,f (bir taşıma aracı için) kapasite; erim menzil; (geog.) debi, akım.
portavoce,m sözcü, megafon.
posata,f kap kacak, yemek takımdaki eşyalardan herbiri (kaşık, çatal vb).
possibile,ag olabilir.
possibilità,f olasılık.
posta,f posta.
posticipare,t ertelemek.
posto,m yer.
potabile,ag içilebilir.
potenziale,f potansiyel.
potere,i -ebilmek, gücü yetmek.
povero,ag yoksul, zavallı, güçsüz.
pozza,f gölcük.
pozzo,m kuyu (pozzo artesiano: artezyen kuyusu; pozzo nero: kör kuyu).
Praga,f Prag.
pranzo,m öğle yemeği, yemek.
prato,m çayır, çayırlık.
precedente,ag önceki.
precedentemente,av önceden.
precipitare,i yüksekten düşmek; t yüksekten aşağı atmak.
precisare,t tam olarak belirlemek.
preciso,ag kesin.
precoce,ag erken olan; turfanda.
precocemente,av zamanından önce.
preda,f av; yağma.
predisposizione,f eğilim.
predizione,f geleceği bilme, kehanet; tahmin.
prefazione,f önsöz.
preferire,t yeğlemek, üstün tutmak, tercih etmek (isc+).
pregare,t yalvarmak, yakarmak; rica etmek; dilenmek.
preghiera,f yakarış, dua.
pregiarsi,r onur duymak.
preistorico,ag (pl. -ici) tarihöncesine ait.
premier,m başbakan.
premio,m eder, fiyat; ödül.
premura,f ivedilik, acillik.
prendere,t almak.
preparare,t hazırlamak.
prescindere,i dışarıda bırakmak.
prescrivere,t buyurmak; zamanaşımına uğramak.
presenza,f varlık.
press'a poco,av aşağı yukarı.
pressapoco,av aşağı yukarı.
pressione,f basınç.
presso,av yanında; nezdinde; de.
pressoché,av yaklaşık, neredeyse, aşağı yukarı.
pressure,f basınç.
prestare,t ödünç vermek.
prestazione,f performans, başarım.
prestigio,m saygınlık, itibar.
prestito,m ödünç.
presto,ag çabuk, ivedi.
presumere,t tahmin etmek.
prevedere,t tahmin etmek (vedere gibi çekilir).
prevenire,t (venire gibi çekilir) önlemek.
previsione,f öngörü, tahmin.
prezzo,m fiyat, karşılık, değer, tutar.
prigione,f cezaevi.
prima (di ...),av (-den) önce.
primavera,f ilkbahar.
primo,ag ilk, birinci.
principe,m prens (principe ereditario: veliaht prens).
principiante,m yeni başlayan.
principiare,ti başlamak; başlatmak.
principio,m ilke, prensip.
privo,av yokluğunda, olmadan.
problema,m sorun.
procedere,ti önden gitmek; önceden olmak, öncelemek.
procedimento,m yöntem; prosedür.
procurare,t elde etmek, sağlamak; neden olmak.
prodigio,m mucize.
prodotto,m ürün.
produrre,t üretmek.
professore,m öğretmen; profesör (professore associato: doçent).
profugo,m sığınmacı, mülteci; ag sığınmacı, mülteci.
progenie,f soy.
progetto,m proje.
programma,m izlence; program.
progredire,t ilerlemek, gelişmek (isc+).
progresso,m ilerleme.
proibire,t yasaklamak (isc+).
proibizione,f yasak.
prole,f çoluk çocuk, çocuklar.
prologo,m önsöz.
promettere,t söz vermek.
promosso,ag terfi etmiş; sınıfını geçmiş.
promuovere,t yardım etmek; (bir sınavdan) geçmek.
pronome,m belirteç.
pronto,ag hazır.
pronto,in (telefonda) buyrun, alo.
propagazione,f yayılma.
propendere,i eğilimli olmak.
propensione,f eğilim.
propiziare,t gönlünü almak.
propizio,ag uygun.
proporre,t öne sürmek.
proposto,m öneri.
proprietario,ag sahip.
proprio,av kendi; demek ki, tam.
proseguire,t kovalamak; sürdürmek, devam etmek (isc-).
prossimo,ag yakın, gelecek.
prosternare,t secde ettirmek.
prosternarsi,r secde etmek.
proteggere,t korumak.
prova,f kanıt; deneme.
provare,t denemek.
proveniente,ag gelen.
provenienza,f geliş yeri.
proverbio,m atasözü.
provincia,f il.
provocare,t kışkırtmak.
provocativo,ag kışkırtıcı.
provocatore,m kışkırtan, kışkırtıcı.
provocazione,f kışkırtma.
prozia,f anne ya da babanın teyze ya da halası.
prozio,m anne ya da babanın amca ya da dayısı.
prudente,ag tedbirli.
prudenza,f tedbir, tedbirlilik.
prurito,m kaşıntı.
pubertà,f ergenlik.
pulce,f pire (mercato dele pulci: bit pazarı).
pulcino,m civciv.
pulire,t temizlemek (isc+).
pulizia,f temizlik.
pullulare,i hızla çoğalmak; ile dolu olmak.
pulsazione,f nabız atması.
pulsione,f itme.
pungere,t sokmak, batırmak.
pungolare,t değnekle vurmak.
punire,t cezalandırmak (isc+).
punitivo,ag cezalandırıcı.
punta,f uç (la punta della coda: kuyruğun ucu).
punto,m nokta.
pupilla,f gözbebeği.
purchè,av yeter ki.
pure,co bile, de.
puro,ag temiz.
purtroppo,av ne yazık ki.
putire,i (kötü) kokmak (isc+-).
putrefare,i bozulmak, çürümek.
putrefazione,f (organik maddeler için) bozulma, çürüme.
puttana,f (volg.) fahişe.
puzzare,i (kötü) kokmak.

Replica Rolex Datejust Watches
Rolex Day-Date Replica Watches
Omega Replica Watches
Omega Speedmaster Replica